Regulamin

Grupa Zapytania

I. Definicje

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. Serwis”- stronę główną www.zapytania.pl, www.facho.pl oraz podstrony,
 2. Wykonawca”- właściciel Serwisu, tj. Monika Siotor, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HMM Monika Siotor z siedzibą w Łodzi (93-231), ul. Dąbrowskiego 225/243, NIP: 7281647411, REGON: 473273817, e-mail: kontakt@zapytania.pl,
 3. Użytkownik”- osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która zawarła z Wykonawcą umowę o założenie Konta w Serwisie lub korzysta z Serwisu bez założenia Konta,
 4. Konto”- konto Użytkownika założone przez niego w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 5. Konsument” - osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego
 6. Oferta” – zamieszczona przez Użytkownika w Serwisie oferta sprzedaży lub świadczenia usług, skierowana do innych Użytkowników,
 7. Zapytanie” – zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie zapytanie ofertowe w przedmiocie sprzedaży lub świadczenia usług, skierowane do innych Użytkowników,
 8. Wizytówka” – zamieszczona przez Użytkownika w Serwisie informacja o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu im dodawania Ofert, Zapytań, Wizytówek, kontaktu z innymi Użytkownikami w sprawie Ofert i Zapytań, stworzenia swego Konta i korzystania z jego funkcjonalności.

§ 3

Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

§ 4

Do prawidłowego korzystania z Konta wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu się do Konta. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce cookies.

§ 5

Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

§ 6

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu.

§ 7

 1. Zabronione jest także dodawanie do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.
 2. Zabronione jest również dodawanie w treści Ofert lub Zapytań odnośników do innych stron internetowych.
 3. Zabronione jest również dodawanie w treści Zapytań reklam.

III. Założenie i funkcjonalności Konta.

§ 8

 1. Osoba, która chce zawrzeć umowę z Wykonawcą w przedmiocie założenia Konta, powinna kliknąć zakładkę „Rejestracja”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Wykonawcy skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 2. Następnie należy wypełnić formularz, o którym mowa w ustępie 1, podając w nim login, hasło, adres e-mail i interesujące Użytkownika kategorie produktów i usług, oraz kliknąć przycisk „Wyślij”. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Serwisie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności.
 4. Kliknięcie przycisku „Wyślij” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Wykonawcy. Na podany adres e-mail system informatyczny automatycznie przesyła link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego skutkuje przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Wykonawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Wykonawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
 5. Z chwilą zawarcia umowy o założenie Konta, określoną w postanowieniu ustępu 4 powyżej, Wykonawca rozpoczyna wykonywanie usługi, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Serwisu i pozostałych usług oferowanych przez Wykonawcę za pośrednictwem Serwisu. 

§ 9

Wykonawca zaleca, by Użytkownik przechowywał swoje dane służące do logowania w Serwisu w taki sposób, by żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 10

 1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu § 8 ust. 4.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o założenie Konta, Użytkownik powinien poinformować Wydawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Wydawcy podany w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o założenie Konta, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 11

 1. Po zalogowaniu się do swojego Konta Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących funkcjonalności Konta:
  1. Przeglądanie listy Zapytań przedstawionych Użytkownikowi,
  2. Przeglądanie listy dodanych Ofert,
  3. Edycja danych,
  4. Edycja kategorii Zapytań,
  5. Zmiana hasła,
  6. Edycja Wizytówki (w przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą),
  7. Edycja zasad subskrypcji Zapytań na adres e-mail.
 2. W celu skorzystania z funkcjonalności wymienionych w ustępie 1, Użytkownik powinien wybrać Zakładkę „Moje Konto”, a następnie kliknąć w interesującą go funkcjonalność.

IV. Oferty.

§ 12

Użytkownik ma możliwość dodania Oferty po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu niezbędnych danych.

§ 13

 1. W celu dodania Oferty, Użytkownik powinien wybrać zakładkę „Dodaj ofertę”, wybrać interesującą go kategorię i wypełnić formularz. Użytkownik ma również możliwość dodania zdjęć.
 2. O dodaniu Oferty zostaną poinformowani Użytkownicy, którzy uprzednio wyrazili zainteresowanie otrzymywaniem Ofert z danej kategorii.

§ 14

Użytkownicy mogą kontaktować się z innymi Użytkownikami, którzy dodali Ofertę, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod Ofertą lub bezpośrednio z wykorzystaniem danych udostępnionych przez Użytkownika, który dodał Ofertę.

V. Zapytania.

§ 15

Użytkownik ma możliwość dodania Zapytania po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu niezbędnych danych.

§ 16

 1. W celu dodania Zapytania, Użytkownik powinien wybrać zakładkę „Dodaj zapytanie”, wybrać interesującą go kategorię i wypełnić formularz. Użytkownik ma również możliwość dodania zdjęć.
 2. O dodaniu Zapytania zostaną poinformowani Użytkownicy, którzy uprzednio wyrazili zainteresowanie otrzymywaniem Zapytań z danej kategorii.

§ 17

Użytkownicy mogą kontaktować się z innymi Użytkownikami, którzy dodali Zapytanie, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod Zapytaniem lub bezpośrednio z wykorzystaniem danych udostępnionych przez Użytkownika, który dodał Zapytanie.

VI. Wizytówki.

§ 18

Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą ma możliwość dodania Wizytówki po zalogowaniu się do Konta.

§ 19

 1. W celu dodania Wizytówki, Użytkownik powinien wybrać zakładkę „Dodaj wizytówkę”, wybrać interesującą go kategorię i wypełnić formularz. Użytkownik ma również możliwość dodania logo.
 2. Wizytówka będzie widoczna w „Katalogu firm” w kategoriach wskazanych przez Użytkownika.

VII. Opłaty.

§ 20

Ceny usług dostępnych w Serwisie zostały wyszczególnione w Cenniku, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 21

Ceny usług dostępnych w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wykonawca może dokonywać modyfikacji cen usług, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, w szczególności decydować o świadczeniu niektórych usług nieodpłatnie lub wprowadzać opłaty za dotychczas nieodpłatne usługi. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Użytkownikami umowy świadczenia poszczególnych usług.

§ 22

 1. W przypadku świadczenia na rzecz Użytkownika usługi odpłatnej, Wykonawca wyśle na wskazany przez Użytkownika adres e-mail fakturę.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez Wykonawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. 2011 Nr 177 poz. 1054).

VIII. Czas trwania umowy.

§ 23

 1. Umowa o założenie Konta w Serwisie zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Wykonawcy podany w § 1 pkt 2) Regulaminu, e-mailem na adres kontakt@zapytania.pl lub w innej formie.

IX. Reklamacje.

§ 24

 1. Wszelkie reklamacje należy składać do Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres mailowy kontakt@zapytania.pl pocztą bezpośrednio na adres Wykonawcy podany w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu lub osobiście do protokołu w siedzibie Wykonawcy wskazanej w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu.
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Wykonawcę.
 3. Wykonawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

X. Postanowienia końcowe.

§ 25

Wykonawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się plamorma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Plamorma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 26

Regulamin znajduje się na stronie http://zapytania.pl/regulamin oraz w siedzibie Wykonawcy wskazanej w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu.