Regulamin Serwisu Zapytania.pl

I. Definicje

§ 1

W niniejszym Regulaminie Serwisu Zapytania.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
 1. „Serwis”- stronę główną www.zapytania.pl oraz jej podstrony,
 2. „Wykonawca”- właściciel Serwisu, tj. Monika Siotor, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HMM Monika Siotor z siedzibą w Łodzi (93-231), ul. Dąbrowskiego 225/243, NIP: 7281647411, REGON: 473273817, e-mail: kontakt@zapytania.pl,
 3. „Użytkownik”- osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która zawarła z Wykonawcą umowę o założenie Konta w Serwisie lub korzysta z Serwisu bez założenia Konta,
 4. „Konto”- konto Użytkownika założone przez niego w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 5. „Konsument”- osoba zdefiniowana w przepisie art. 22 Kodeksu cywilnego,
 6. „Oferta”- zamieszczona przez Użytkownika w Serwisie oferta sprzedaży lub świadczenia usług, skierowana do innych Użytkowników
 7. „Zapytanie”- zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie zapytanie ofertowe w przedmiocie sprzedaży lub świadczenia usług, skierowane do innych Użytkowników,
 8. „Wizytówka”- zamieszczona przez Użytkownika w Serwisie informacja o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.


II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu im dodawania Ofert, Zapytań, Wizytówek, kontaktu z innymi Użytkownikami w sprawie Ofert i Zapytań, stworzenia swego Konta i korzystania z jego funkcjonalności.

§ 3

Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

§ 4

Do prawidłowego korzystania z Konta wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu się do Konta. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce cookies.

§ 5

Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

§ 6

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu.

§ 7

 1. Zabronione jest także dodawanie do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.
 2. Zabronione jest również dodawanie w treści Ofert lub Zapytań odnośników do innych stron internetowych.
 3. Zabronione jest również dodawanie w treści Zapytań reklam.


III. Założenie i funkcjonalności Konta.

§ 8

 1. Osoba, która chce zawrzeć umowę z Wykonawcą w przedmiocie założenia Konta, powinna kliknąć zakładkę „Rejestracja”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Wykonawcy skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 2. Następnie należy wypełnić formularz, o którym mowa w ustępie 1, podając w nim login, hasło, adres e-mail i interesujące Użytkownika kategorie produktów i usług, oraz kliknąć przycisk „Wyślij”. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Serwisie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności.
 4. Kliknięcie przycisku „Wyślij” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Wykonawcy. Na podany adres e-mail system informatyczny automatycznie przesyła link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego skutkuje przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Wykonawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Wykonawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
 5. Z chwilą zawarcia umowy o założenie Konta, określoną w postanowieniu ustępu 4 powyżej, Wykonawca rozpoczyna wykonywanie usługi, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Serwisu i pozostałych usług oferowanych przez Wykonawcę za pośrednictwem Serwisu.


§ 9

Wykonawca zaleca, by Użytkownik przechowywał swoje dane służące do logowania w Serwisu w taki sposób, by żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 10

 1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu § 8 ust. 4.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o założenie Konta, Użytkownik powinien poinformować Wydawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Wydawcy podany w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o założenie Konta, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


§ 11

 1. Po zalogowaniu się do swojego Konta Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących funkcjonalności Konta:
  1. Przeglądanie listy Zapytań przedstawionych Użytkownikowi,
  2. Przeglądanie listy dodanych Ofert,
  3. Edycja danych,
  4. Edycja kategorii Zapytań,
  5. Zmiana hasła,
  6. Edycja Wizytówki (w przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą),
  7. Edycja zasad subskrypcji Zapytań na adres e-mail.
 2. W celu skorzystania z funkcjonalności wymienionych w ustępie 1, Użytkownik powinien wybrać Zakładkę „Moje Konto”, a następnie kliknąć w interesującą go funkcjonalność.


IV. Oferty.

§ 12

Użytkownik ma możliwość dodania Oferty po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu niezbędnych danych.

§ 13

 1. W celu dodania Oferty, Użytkownik powinien wybrać zakładkę „Dodaj ofertę”, wybrać interesującą go kategorię i wypełnić formularz. Użytkownik ma również możliwość dodania zdjęć.
 2. O dodaniu Oferty zostaną poinformowani Użytkownicy, którzy uprzednio wyrazili zainteresowanie otrzymywaniem Ofert z danej kategorii.


§ 14

Użytkownicy mogą kontaktować się z innymi Użytkownikami, którzy dodali Ofertę, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod Ofertą lub bezpośrednio z wykorzystaniem danych udostępnionych przez Użytkownika, który dodał Ofertę.

V. Zapytania.

§ 15

Użytkownik ma możliwość dodania Zapytania po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu niezbędnych danych.

§ 16

 1. W celu dodania Zapytania, Użytkownik powinien wybrać zakładkę „Dodaj zapytanie”, wybrać interesującą go kategorię i wypełnić formularz. Użytkownik ma również możliwość dodania zdjęć.
 2. O dodaniu Zapytania zostaną poinformowani Użytkownicy, którzy uprzednio wyrazili zainteresowanie otrzymywaniem Zapytań z danej kategorii.


§ 17

Użytkownicy mogą kontaktować się z innymi Użytkownikami, którzy dodali Ofertę, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod Ofertą lub bezpośrednio z wykorzystaniem danych udostępnionych przez Użytkownika, który dodał Ofertę.

VI. Wizytówki.

§ 18

Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą ma możliwość dodania Wizytówki po zalogowaniu się do Konta.

§ 19

 1. W celu dodania Wizytówki, Użytkownik powinien wybrać zakładkę „Dodaj wizytówkę”, wybrać interesującą go kategorię i wypełnić formularz. Użytkownik ma również możliwość dodania logo.
 2. Wizytówka będzie widoczna w „Katalogu firm” w kategoriach wskazanych przez Użytkownika.


VII. Opłaty.

§ 20

Ceny usług dostępnych w Serwisie zostały wyszczególnione w Cenniku, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 21

Ceny usług dostępnych w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wykonawca może dokonywać modyfikacji cen usług, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, w szczególności decydować o świadczeniu niektórych usług nieodpłatnie lub wprowadzać opłaty za dotychczas nieodpłatne usługi. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Użytkownikami umowy świadczenia poszczególnych usług.

§ 22

 1. W przypadku świadczenia na rzecz Użytkownika usługi odpłatnej, Wykonawca wyśle na wskazany przez Użytkownika adres e-mail fakturę.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez Wykonawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. 2011 Nr 177 poz. 1054).


VIII. Czas trwania umowy.

§ 23

 1. Umowa o założenie Konta w Serwisie zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Wykonawcy podany w § 1 pkt 2) Regulaminu, e-mailem na adres kontakt@zapytania.pl lub w innej formie.


IX. Reklamacje.

§ 24

 1. Wszelkie reklamacje należy składać do Wykonawcy za pośrednictwem pocztąy elektronicznej na adres mailowy kontakt@zapytania.pl, pocztą bezpośrednio na adres Wykonawcy podany w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu lub osobiście do protokołu w siedzibie Wykonawcy wskazanej w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu.
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Wykonawcę.
 3. Wykonawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.


X. Dane osobowe.

§ 25

 1. Użytkownik w celu skorzystania z usług dostępnych w Serwisie musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z Wykonawcą Użytkownik może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Wykonawcy udzielenie odpowiedzi.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usług oferowanych w Serwisie.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, lub poda w korespondencji z Wykonawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


§ 26

 1. Administratorem danych osobowych jest Wykonawca.
 2. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, umowy.
 3. W celu wykonania umów o świadczenie usług „Oferty”, „Zapytania” lub „Wizytówki”, dane Użytkowników będą udostępniane innym Użytkownikom.


§ 27

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wykonawcy.

§ 28

 1. Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Wykonawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.


§ 29

Dane osobowe zebrane przez Wykonawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 30

Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 31

Użytkownik ma możliwość korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 32

Wykonawca będzie także rejestrował adres IP Użytkownika, pod którym będzie on korzystać z Serwisu.

XI. Postanowienia końcowe.

§ 33

Wykonawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się plamorma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Plamorma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 34

Regulamin znajduje się na stronie www.zapytania.pl/regulamin oraz w siedzibie Wykonawcy wskazanej w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu.


Cennik (załącznik numer 1)


Jednorazowe wykupienie kontaktu
Nazwa kategorii głównej Cena netto Cena brutto VAT
Antyki 4zł 4.92zł 23%
Dzieci Opieka 4zł 4.92zł 23%
Edukacja, Kursy, Korepetycje 4zł 4.92zł 23%
Budowa, Remont 4zł 4.92zł 23%
Finanse 4zł 4.92zł 23%
Firma, Biuro 4zł 4.92zł 23%
Imprezy, Rozrywka 4zł 4.92zł 23%
Komputery, Internet 4zł 4.92zł 23%
Kultura, Sztuka 4zł 4.92zł 23%
Motoryzacja, Transport 4zł 4.92zł 23%
Naprawa, Serwis 4zł 4.92zł 23%
Prawo 4zł 4.92zł 23%
Reklama, Poligrafia 4zł 4.92zł 23%
Rzemiosło, Fachowcy 4zł 4.92zł 23%
Sport, Turystyka 4zł 4.92zł 23%
Sprzątanie, Porządkowe 4zł 4.92zł 23%
Teksty, Tłumaczenia 4zł 4.92zł 23%
Telefon, Internet, TV 4zł 4.92zł 23%
Wakacje, Urlop 4zł 4.92zł 23%
Zdrowie, Uroda 4zł 4.92zł 23%
Zwierzęta 4zł 4.92zł 23%
Zwierzęta, Zoologia 4zł 4.92zł 23%
Budowlane 4zł 4.92zł 23%
Biznes 4zł 4.92zł 23%
Darmo 4zł 4.92zł 23%
Dom, Ogród 4zł 4.92zł 23%
Dzieci 4zł 4.92zł 23%
Film, Muzyka 4zł 4.92zł 23%
Firma, Biuro, Sklep 4zł 4.92zł 23%
Fotografia 4zł 4.92zł 23%
Komputery, Konsole 4zł 4.92zł 23%
Książki 4zł 4.92zł 23%
Maszyny, Narzędzia 4zł 4.92zł 23%
Materiały, Surowce 4zł 4.92zł 23%
Inne 4zł 4.92zł 23%
Moda 4zł 4.92zł 23%
Motoryzacja 4zł 4.92zł 23%
Nieruchomości 5zł 6.14zł (9.97zł) 23%
Okazja, Pilnie 4zł 4.92zł 23%
Praca 4zł 4.92zł 23%
Przemysł 4zł 4.92zł 23%
Rękodzieło 4zł 4.92zł 23%
RTV, AGD 4zł 4.92zł 23%
Spożywcze, Chemiczne 4zł 4.92zł 23%
Telefony 4zł 4.92zł 23%
Wakacje 4zł 4.92zł 23%
Zdrowie, Uroda 4zł 4.92zł 23%
Sport, Turystyka 4zł 4.92zł 23%
Pozostałe 4zł 4.92zł 23%
Wykupienie subskrypcji kategorii na 30 dni
Nazwa kategorii głównej Cena netto Cena brutto VAT
Antyki 29zł 35.67zł 23%
Dzieci Opieka 29zł 35.67zł 23%
Edukacja, Kursy, Korepetycje 29zł 35.67zł 23%
Budowa, Remont 29zł 35.67zł 23%
Finanse 29zł 35.67zł 23%
Firma, Biuro 29zł 35.67zł 23%
Imprezy, Rozrywka 29zł 35.67zł 23%
Komputery, Internet 29zł 35.67zł 23%
Kultura, Sztuka 29zł 35.67zł 23%
Motoryzacja, Transport 29zł 35.67zł 23%
Naprawa, Serwis 29zł 35.67zł 23%
Prawo 29zł 35.67zł 23%
Reklama, Poligrafia 29zł 35.67zł 23%
Rzemiosło, Fachowcy 29zł 35.67zł 23%
Sport, Turystyka 29zł 35.67zł 23%
Sprzątanie, Porządkowe 29zł 35.67zł 23%
Teksty, Tłumaczenia 29zł 35.67zł 23%
Telefon, Internet, TV 29zł 35.67zł 23%
Wakacje, Urlop 29zł 35.67zł 23%
Zdrowie, Uroda 29zł 35.67zł 23%
Zwierzęta 29zł 35.67zł 23%
Zwierzęta, Zoologia 29zł 35.67zł 23%
Budowlane 29zł 35.67zł 23%
Biznes 29zł 35.67zł 23%
Darmo 29zł 35.67zł 23%
Dom, Ogród 29zł 35.67zł 23%
Dzieci 29zł 35.67zł 23%
Film, Muzyka 29zł 35.67zł 23%
Firma, Biuro, Sklep 29zł 35.67zł 23%
Fotografia 29zł 35.67zł 23%
Komputery, Konsole 29zł 35.67zł 23%
Książki 29zł 35.67zł 23%
Maszyny, Narzędzia 29zł 35.67zł 23%
Materiały, Surowce 29zł 35.67zł 23%
Inne 29zł 35.67zł 23%
Moda 29zł 35.67zł 23%
Motoryzacja 29zł 35.67zł 23%
Nieruchomości 99zł 121.77zł (479zł) 23%
Okazja, Pilnie 29zł 35.67zł 23%
Praca 29zł 35.67zł 23%
Przemysł 29zł 35.67zł 23%
Rękodzieło 29zł 35.67zł 23%
RTV, AGD 29zł 35.67zł 23%
Spożywcze, Chemiczne 29zł 35.67zł 23%
Telefony 29zł 35.67zł 23%
Wakacje 29zł 35.67zł 23%
Zdrowie, Uroda 29zł 35.67zł 23%
Sport, Turystyka 29zł 35.67zł 23%
Pozostałe 29zł 35.67zł 23%