Tytuł zapytania:

Roboty Ziemne


Treść zapytania:

Kielce, dn. 31.03.2017

Zapytanie ofertowe dotyczące: Roboty Ziemne

1. Parametry techniczne

Wykopy oraz przekopy pod inwestycję budowy Aquaparku.
Ilość metrów sześciennych: 16 000 m3

2. Termin składania ofert

Data ogłoszenia zapytania: 31.03.2017
Termin składania ofert: do dnia 07.04.2017

3. Miejsce i sposób składania ofert
Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail.


5. Kategoria ogłoszenia
Roboty Budowlane

6. Miejsce realizacji zamówienia/dostawy
Kielce

7. Cel Zamówienia
Wyłonienie firmy do realizacji wykopów pod budowę Aquaparku.

8. Harmonogram realizacji zamówienia
Rozpoczęcie: 10.04.2017
Zakończenie: do 10.05.2017

9. Sposób przygotowania oferty
 każdy dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 na ofercie mają być podane: cena netto oraz brutto.
 oferta powinna zawierać minimum: nazwę i adres dostawcy, nazwę/model oferowanego przedmiotu wraz z podaniem parametrów technicznych, termin dostawy, termin ważności oferty, termin i formę płatności.
 oferta powinna zawierać oświadczenie następującej treści „oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym z kupującym osobowo lub kapitałowo, gdzie przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między kupującym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu kupującego lub osobami wykonującymi w imieniu kupującego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”.
 kupujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 dostawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 kupujący nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

10. Kryterium oceny
 Zgodność oferty z przedstawionymi parametrami technicznymi
 Doświadczenie i Referencje:
 Cena

11. Informacja o wyborze
Protokół z postępowania zostanie opublikowany na stronie *** i będzie zawierał co najmniej informację o ilości złożonych ofert wraz z podaniem nazw oferentów oraz wskazaniem wybranej oferty wraz z uzasadnieniem.

Okres ważności 07.04.2017
Stan nowe/uzywane
Region Świętokrzyskie
+dodajzapytanie       +dodajofertę       +dodajwizytówkę